fbpx
Home Thema'sGeloven paasliturgie

paasliturgie

De Heer is waarlijk opgestaan!

door Danielle Feddes
De Heer is waarlijk opgestaan!

Paasliturgie Elisabeth Magazine 2023: De Heer is waarlijk opgestaan!

Met Pasen staan we stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus. Hij stierf voor onze zonden om de weg naar God de Vader weer vrij te maken. Hij was het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Aan het kruis gaf Hij Zijn leven. Maar het kruis was niet het einde. De dood had niet het laatste woord. Want Jezus Christus is opgestaan uit de dood! Dat is de blijde boodschap van Pasen.

Jezus heeft de dood, de laatste vijand, overwonnen. Zijn opstanding is het bewijs dat Hij de Zoon van God is. Hij leeft nu voor eeuwig en wij mogen leven met Hem. Door de eeuwen heen groeten christenen elkaar op paasmorgen met de groet: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.’ (1 Korinthe 15:20)

 

Welkom en gebed

Zingen: JEZUS MIJN HEILAND

Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde,

U kwam op aarde tot redding der wereld,

om haar van zonde eeuwig te bevrijden,

dank Here Jezus.

 

Jezus mijn Heiland, groot is Uwe liefde,

U gaf Uw leven ten prijs onzer zielen,

dus is geen vijand nu ooit meer te vrezen,

voor Uw verlosten.

 

Jezus mijn Heiland, leer ons U te kennen,

leer ons te leven, te lijden, te wachten,

om U voor eeuwig lof en eer te geven,

U en de Vader!

(Geestelijke Liederen 230, Joh. de Heer 62)

https://youtu.be/6IkYXRfxuTc

Al in het Oude Testament zien we dat God omziet naar Zijn volk. Het volk Israël leefde in slavernij in Egypte, maar na 400 jaar kwam er een eind aan de slavernij: de Uittocht. En die begint met de instelling van het Pascha.

Lezen: Exodus 12:1-13: |DE INSTELLING VAN HET PASCHA

 ‘… ieder moet voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud… en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen… het is Pascha voor de Heere. … En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan.’

Pasen, in het Hebreeuws Pesach en Pascha in het Aramees, betekent voorbijgaan. In het Engels staat er Passover: ‘I will pass over you’. God gaat met Zijn oordeel voorbij als Hij het bloed ziet. Dat gold voor de Israëlieten die het bloed van het lam aan hun deurposten hadden gesmeerd, maar dat geldt ook voor ons. Zo kunnen wij als het ware het bloed van het Paaslam, Christus, aan de deur van ons hart aanbrengen, door te geloven in Jezus als Redder. Dan geldt ook voor ons dat God met Zijn oordeel voorbij gaat.

Gelovig je weg gaan

God had het volk Israël uit Egypte verlost, maar de mentaliteit en gewoonten van Egypte waren daarmee nog niet uit het volk verdwenen. Keer op keer zien we dat het volk afdwaalt en zijn eigen weg gaat. Ze vertrouwen niet op God, maar denken het zelf te kunnen. Zo is het ook voor ieder van ons onmogelijk om God voor honderd procent perfect te volgen en te gehoorzamen. Omdat Hij een heilig God is, kunnen wij niet uit onszelf tot Hem naderen. Vroeger waren er offers voor nodig om dichtbij te komen. Maar nu kan dat via Jezus.  God voorzag zelf in een Paaslam: zijn Zoon.

Lezen: Jesaja 53:6:

‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

1 Korinthe 5:8b:

’…want ook ons Paaslam (Pascha) is voor ons geslacht: Christus.’

Zingen: JEZUS ALLEEN | HIJ IS DE ROTS

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik Zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij Zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

En door Zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij Zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al Zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij.

Hij is de rots waarop ik sta;
de vaste grond voor mijn bestaan,
de vaste grond voor mijn bestaan.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit Zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

(Sela)(Opwekking 575)

https://youtu.be/mZmavYUoTLU

Toen de Here Jezus op aarde was, trok Hij rond, genas de zieken en verkondigde het evangelie. Hij zocht de verloren schapen van het huis van Israël op. Heel Zijn leven stond in dienst van God, om Zijn wil te doen. Hij zou Zijn leven geven voor het volk, maar de meesten van Zijn volk begrepen niet wie Hij was en waarvoor Hij gekomen was. En dat was een vervulling van de Schriften.

Lezen: Jesaja 53:3:

‘Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.’

Johannes 7:37-41:

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Hij is werkelijk de Profeet. Anderen zeiden: Hij is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea?’

Johannes 6:67-69:

‘Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.’

Het evangelie is voor ons gratis, en wij mogen eeuwig leven als we in Jezus geloven. Maar voor God was het niet gratis. Het kostte Hem Zijn Zoon en het heeft de Here Jezus alles gekost. De Vader gaf Zijn Zoon uit liefde voor Zijn schepselen. De Zoon gaf Zijn leven, in gehoorzaamheid aan de Vader en om ons te redden. We mogen zeker weten dat wij vrijgekocht zijn van onze zonde en schuld, door het volbrachte werk van de Here Jezus, ons Paaslam en onze Bevrijder.

Zingen: IK ZIE HET KRUIS

Ik zie het kruis van mijn Verlosser
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder
Ik zie het kruis van Golgotha
Die diepe pijn, de weg van lijden
Die weg is Hij voor mij gegaan

Halleluja Ik prijs U, Jezus
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde
Halleluja, ik geef mijn leven
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel

(Opwekking 751, couplet 1 en 2)

https://youtu.be/y7vCx_ubbfs

Ik zie het kruis

Lezen: Mattheüs 26:36-46 | GETHSEMANE

‘….en Jezus begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. … en Hij bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. …Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. … en Hij bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.’

Zingen: OP DAT MOMENT

Jezus Heer wanneer ik aan uw offer denk
Zie ik een lijden zo ongekend
En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk
Ben ik daar op dat moment
Ben ik daar op dat moment

Op dat moment zie ik U aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dat moment van vreugde
Op dat moment geef ik mij opnieuw

Nu bent U verheven tot de hoogste plaats
Waar ik U zien zal zoals u bent
Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat
Dank ik U op dit moment
Dank ik U op dit moment

Op dit moment zie ik U aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dit moment van vreugde
Op dit moment geef ik mij opnieuw

Dank u voor het kruis (2x)
Dank u voor het kruis o Heer (4x)

(Opwekking 545)

https://youtu.be/3mRQRTg_oK8

Lezen: Mattheüs 27:27-31 | JEZUS BESPOT EN WEGGELEID

‘Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. … En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.’

Zingen: VIA DOLOROSA

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

https://youtu.be/uBU9HHkIKfA (Sela)

Lezen: Mattheüs 27:33-56 |GOLGOTHA

‘En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent, gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij die niet drinken. Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen. …. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? …. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde en de rotsen scheurden. … En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!…’

Zingen: ER IS EEN VERLOSSER

Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God
Kostbaar Lam van God, Messias
Heilig God is Hij

Jezus mijn Verlosser
Niemand is aan U gelijk
Kostbaar Lam van God, Messias
Maakt van zonden vrij

Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan

Ja, de dag zal komen
Dat ik Jezus zie
Dan zal ik mijn Koning dienen
Voor eeuwig en eeuwig

Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan

Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan
Uw Geest als hulp voor ons totdat
Het werk op aarde is gedaan

(Nederland Zingt, Opwekking 263)

https://youtu.be/TLvVYLkC1Qo

Lezen: Mattheüs 27:57-61:

‘Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij uit de rots uitgehakt had; en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten.’

Jesaja 53:8:

‘Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest.’

Paasgedicht: PASEN, DE HEER GING ONS VOOR

Als de Christus die stierf, was gestopt bij het kruis,
was zijn werk onvoltooid gebleven.
Als de Christus die werd begraven, in het graf was geëindigd,
had de dood getriomfeerd over het leven.
Maar de weg van het kruis houdt nooit op bij het kruis
en de weg van het graf loopt door
naar genade zo rijk op een hemelse plek – de Heer die verrees,
ging ons voor.

Annie Johnson Flint
Overgenomen uit 
Weer & wind (Ark Media)

Lezen: Mattheüs 28:1-8 |DE OPSTANDING

‘Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.’

Lezen: Johannes 20:1:

‘En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was.’

De opstanding

Zingen: IK ZEG HET ALLEN DAT HIJ LEEFT

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

https://youtu.be/iYGKSJYFz-w

Zingen: OPGESTAAN

Toen Hij alles had volbracht
Stierf Gods Zoon de dag werd nacht
De onschuldige droeg schuld
Onze hoop in dood gehuld

Maar de dood hield Hem niet vast
Hij kwam levend uit het graf
Christus heeft het laatste woord
Het wordt overal gehoord

Hij is opgestaan (2x)
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan
Hij is opgestaan (2x)
Hij Leeft, mijn Jezus leeft

Halleluja Hij verrees
Die de macht van zonde breekt
Zeg het voort, de liefde wint
Heel de kerk van Christus zingt:

Hij is opgestaan (2x)
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan
Hij is opgestaan (2x)
Hij leeft mijn Jezus leeft

Door Zijn leven, leven wij
Er is hoop, de weg is vrij
Niets staat tussen God en ons
Omdat Jezus overwon!

Hij is opgestaan (2x)
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan
Hij is opgestaan (2x)
Hij leeft, mijn Jezus leeft

Hij is opgestaan (2x)
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan
Hij is opgestaan (2x)
Hij leeft, mijn Jezus leeft (2x)

https://youtu.be/UgK2eS78UKw (Sela)

Zonder opstanding zou ons geloof zonder inhoud zijn. De opstanding van de Here Jezus is een cruciaal onderdeel van ons geloof.

Zonder Zijn dood en opstanding zouden wij nog in onze zonden leven, ver van God vandaan. Wat een Heer hebben wij dat Hij voor ons Zijn leven gaf. Hem komt alle eer toe, Hij is onze Koning!

Lezen: 1 Korinthiërs 15:1-8 en 15:12-26:

(3)‘dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat  Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de twaalf…’ …(14)‘En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof.’…(17)’En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan  nog in uw zonden.’ …(20) ’Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.’ … (25)‘Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.’

Zingen: IK ZIE DE DAG VAN OVERWINNING

Ik zie de dag van overwinning
Ik zie de kracht van Adonai
De dood is toen voorgoed verslagen
Toen Jezus sprak: het is volbracht

Halleluja Ik prijs U, Jezus
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde
Halleluja, ik geef mijn leven
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel

Ik zie het graf van de Messias
Daar in dat graf is Hij gegaan
Maar zie: dat graf is nu verlaten
De Mensenzoon is opgestaan!

Halleluja Ik prijs U, Jezus
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde
Halleluja, ik geef mijn leven
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel

Halleluja Ik prijs U, Jezus
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde

(Opwekking 751, couplet 3 en 4)

https://youtu.be/y7vCx_ubbfs

Jezus was het Lam, maar Hij is ook de Leeuw. Jezus, de Leeuw van Juda heeft overwonnen. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, mogen wij voor eeuwig leven met Hem. Onze toekomst is zeker. Wij mogen straks als Hij terugkomt voor altijd bij Hem zijn. Hij is voor eeuwig onze dank waard!

Lezen:  Openbaringen 5:5b:

‘Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen!’

Openbaringen 5: 12, 13b:

‘Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging… Aan Hem, Die op de troon zit en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.’

Paasgedicht: HET GRAF IS LEEG

Het graf is leeg – Christus is opgestaan!
Nu kan het leven lachend nieuw beginnen!
De hemel zweeg – nu kondigt God ons aan
het licht dat elke nacht zal overwinnen:
het rijk dat is en komen zal weldra – halleluja!

De aarde beeft – God zelf schuift aan de kant
de grafsteen die zijn woord heeft doodgezwegen
De Vader geeft zijn Zoon de rechterhand
en geen soldaat, geen legioen houdt tegen
het rijk dat is en komen zal, weldra – halleluja!

Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht!
Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen,
en meer en meer zien wij uw aangezicht
nu Gij ons leven tot uw licht laat komen:
het rijk dat is en komen zal, weldra – halleluja!

Ds. A.F. Troost

Zingen: CHRISTUS ONZE HEER VERREES

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer,
halleluja!

https://youtu.be/HzPvBIlNSFU

Zingen: DAAR JUICHT EEN TOON

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

https://youtu.be/YIuShZCd1P4 (jij daar)

https://youtu.be/eSXQ2r1VbWM (Sela)

Dankgebed:

Heer, wij danken U voor het kruis van Golgotha. U stierf daar in onze plaats. Dat deed U uit liefde voor ons en voor Uw Vader. U had alles voor ons over, zodat wij nu voor altijd met U mogen leven. Heer, dank U wel, dat U niet in het graf gebleven bent, maar dat U bent opgestaan uit de dood. U bent de grote Overwinnaar. Dank U wel dat wij bij U mogen horen. We zien uit naar het moment dat U terugkomt. Dan zullen wij voor altijd bij U zijn. Wij willen U en de Vader prijzen met heel ons hart. Dank U wel, U zij de glorie! Amen.

Zegen: Openbaringen 1: 4-6:

‘Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’

U zij de glorie

Zingen: U ZIJ DE GLORIE

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af
Heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
En zegt telkenkere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn Godd’lijk wezen, is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

(Opwekking 213)

https://youtu.be/OFGO0TS7ujA (Nederland zingt)

https://youtu.be/n6qBHNC9D94 (Sela)

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

De redactie van Elisabeth Magazine wenst u gezegende Paasdagen!

Tekst en samenstelling: Daniëlle Feddes-Vis

Beeld: Aaron Burden (unsplash), Jonny Gios (unsplash), John Price (unsplash)

U kunt deze paasliturgie vrij gebruiken, met uitzondering van de coverfoto.

Ken je ons magazine al? De Elisabeth verschijnt elke veertien dagen met opbouwende bijbelstudies, mooie overdenkingen, verrassende columns en boeiende interviews. En verder: prachtige natuurfoto’s, interessante tips en weetjes, leuke uitjes, gedichten, achtergrondartikelen, een vervolgverhaal, een kunstrubriek en boek- en filmrecensies. Kijk hier voor een abonnement. We hebben ook collectieve abonnementen voor kerken en verenigigingen. Voor onze nieuwsbrief kun je je hier aanmelden. En we zijn ook te volgen op Facebook!

Wil je de Elisabeth uitdelen met Pasen of Pinksteren in jouw kerk of buurt? Bestel hier dan je exemplaren.

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved