fbpx
Home Achtergrond Kerstliturgie 2023 Elisabeth Magazine

Kerstliturgie 2023 Elisabeth Magazine

Kostbaar en kwetsbaar

door Danielle Feddes
Drie wijzen op drie kamelen rijden door een donkerrode nacht met sterren en rechts een grote gele ster

De redactie van Elisabeth Magazine heeft weer een Kerstliturgie samengesteld die u gratis kunt gebruiken. Het thema voor dit jaar is: Kostbaar en kwetsbaar. Wij wensen u een gezegende Kerst!

‘En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden.’ (Hebreeën 1:6)

Welkom!

Met Kerst staan we er bij stil hoe bijzonder het is dat Jezus is geboren. We denken eraan hoe Hij als een baby’tje naar deze aarde kwam vanuit Zijn hemelse woning. Dat Hij als een kindje klein en kwetsbaar geboren werd in een stal.

God heeft naar ons omgezien. Hij liet Zijn Zoon geboren worden als mens, net als wij. Jezus kwam naar ons toe als een kwetsbaar Kind. Maar wat is dit Kind kostbaar voor ons geworden. Door Hem is God nu ook onze Vader.

Toen de Here Jezus geboren werd, was er een engelenkoor om Hem te aanbidden. Hier, op dit Kerstfeest, mogen wij Hem ook uitbundig prijzen. Kom, laten wij Hem aanbidden!

Bidden:

Heer, we danken U dat wij hier samen mogen zijn. Dat we met elkaar Kerst mogen vieren, het feest van Uw geboorte. We bidden U om een zegen voor deze viering. Dat we elke keer opnieuw blij mogen zijn over het wonder van Uw komst. We willen U eren Heer, want U bent het waard. Amen.

Zingen:                                                                                                                               

-Komt allen tezamen  

https://youtu.be/-ofSJsoxXbs?si=myUEeGNLHDeohS9y

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning
De hemelse engelen riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ’t schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning
O, Kind ons geboren, liggend in de kribbe

Neem onze liefde in genade aan

U die ons liefhebt, U behoort ons harte

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

 

roze en gele confetti/lichtballen tegen een donkerrode achtergrond

Lezen:

Lucas 2:8-17: ‘En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.’

Zingen:

-Komt verwondert u hier mensen (Lied 478)(Gezang 139)

https://youtu.be/X_vdJ5gmRss?si=Rz6X_OuJGvkXVpAh (Egbert Minnema)

Komt, verwondert u hier, mensen
ziet, hoe dat u God bemint
ziet vervuld der zielen wensen
ziet dit nieuw geboren Kind!
Ziet, die 't Woord is, zonder spreken
ziet, die Vorst is, zonder pracht
ziet, die 't al is, in gebreken
ziet, die 't licht is, in de nacht
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt
hoe men Hem in doeken bindt
die met Zijne Godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand
die de hemel moet verblijden
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here
die 't al draagt in Zijne hand.

O Heer Jesu, God en mensen
die aanvaard hebt deze staat
geef mij wat ik door U wense
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen
maak mij door Uw kleinheid groot
maak mij vrij door Uwe banden
maak mij rijk door Uwe nood
maak mij blijde door Uw lijden
maak mij levend door Uw dood!

Lezen:         

Jesaja 9:1 ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’

Een wit kerkje in het midden met daarboven een stralend licht en links een boom op de voorgrond

Zingen:

 -Daar is uit ’s werelds duistere wolken

https://youtu.be/bR55JYpfKPo?si=wCAgG8IlpUWXwPom (Nederland Zingt)

1 Daar is uit ’s werelds duistre wolken
Een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken!
En gij, mijn ziele, bid het aan.
Het komt de schaduwen beschijnen,
De zwarte schaduw van de dood;
De nacht der zonde zal verdwijnen,
Genade spreidt haar morgenrood.

5 Wat heil, een Kind is ons geboren,
Een Zoon gegeven door Uw kracht;
De heerschappij zal Hem behoren;
Zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar; zijn daden
Zijn wond’ren van genaad’ alleen;
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
Verzoend voor ’t oog des Vaders treên.

Gedicht:

Kostbaar Kind


Al lijkt de wereld donker

met toekomst vol onzekerheid

de ene crisis volgt de andere op

en landen zijn nog steeds in strijd

 

Al lijkt de wereld angstaanjagend                                                     

vrees niet, want God is nabij

richt je oog op Hem en niet

op verschillen tussen jou en mij

 

Al lijkt de wereld duister

Kerstmis zorgt ook nu voor licht

’t hemels Kind is geboren

blijde boodschap die verlicht

 

Al lijkt de wereld dor en droog

God stilt onze dorst

bij Hem ’t levend water te vinden

in de kribbe onze Vredevorst

 

Een grote ster wees ooit de weg

de weg die wij nú mogen gaan

’t licht volgend naar Bethlehems stal

achter Gods’ Zoon Jezus aan

 

Sta op en zie ’t ontstoken licht

Zijn Geest is in ons midden

houd je ogen daarop gericht

deel je pijn met Hem, blijf bidden

 

Hoe moeilijk dagen soms ook zijn 

God raakt ons met Zijn Liefde aan 

en geeft ons elke dag opnieuw 

de kracht om door te gaan 

 

Dankbaar voor het grote Wonder 

in Maria’s moederschoot geweven 

kostbaar Kind, Gods geliefde Zoon

alleen door Zijn bloed Eeuwig Leven
Fetje Zijlstra-Hiemstra

Een kerkje met een wit verlicht kruis bovenop onder een donkere sterrenhemel

Lezen:

Mattheüs 2:1-12: ‘Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voorkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.* Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. En nadat zij door een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.’

*Micha 5:1: ‘En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.’

 Zingen:

-Nu zijt welle kome  

https://youtu.be/qsQzWtWgmQc?si=Om9JmgVXXANSqHYE (Petra Kroon)

Nu zijt welle kome, Jesu lieve Heer 
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer 
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer 
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer 
Kyrie eleis 

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied 
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet 
Gaat aan gene strate, en gij zult Hem vinden klaar 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar 
Kyrie eleis 

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land 
Zij zochten onze Here, met offerand 
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud 
't Ere van dat kindje, dat alle ding behoudt 
Kyrie eleis

Moeder Maria met baby Jezus in een krib met daaromheen de herders en rechts een os

Lezen

Mattheüs 1: 23: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.’  

Zingen:

-God zal met ons zijn

https://youtu.be/s-8CDVFF-RI?si=q6dmwaoouw5fQHXT (Irene Voogd)

God zal met u zijn,

God is Immanuel.

God zal met u zijn,

de God van Israël.God zal met ons zijn

God is Immanuel

God zal met ons zijn

De God van Israël.Ver weg van het Kindje, ver weg, overal,

weet je dat die Koning bij ons blijven zal?

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,

Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam.God zal met ons zijn,                                                                                             God is Immanuel.

God zal met ons zijn,

de God van Israël.Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.

Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.

Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan,

Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.God zal met ons zijn,

God is Immanuel.

God zal met ons zijn,

de God van Israël. (3x)

 

Gedicht:

Een engel op je pad

Een engel op je pad

Als boodschapper van God

Kom tot Hem en laat je leiden

Veilig zul je zijn

 

Een engel op je pad                                                        

Om je de weg te wijzen

Naar Hem die eeuwig leven geeft

Bron van louter licht

 

Een engel op je pad

Als zegen voor je leven

Van Hem voor wie jij kostbaar bent

Parel in Zijn hand

 

Anna de Swart (Uit: Briefjes in je broodtrommel)

 

Een opengeslagen Bijbel met rechts ernaast een gele mok en daaronder een boek en gele lichtballen daarboven

Zingen:

-Kerstnacht boven Bethlehem

https://youtu.be/Z3WHPEdAxJo?si=vp0YIH0QN-RBX8z1 (Sela)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, Zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de Schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.     

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die Zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Adrian Roest, James MacMillan, Matthijn Buwalda. © 2020 Stichting Sela Music

Zingen:

– Want een kind is ons geboren

https://youtu.be/l1zgRYoXhow?si=4De_0RSEE3hej3nj (Sela)

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op Zijn schouders.
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Een zwart krijtbord met daarop in sierletters geschreven: In Christ alone my hope is found en daaromheen bessen en dennentakken

Zingen:

-Stille nacht              

https://youtu.be/lnkeU7GmnTg?si=KGB8_sPvkBhpcQ-z (Liedboek 483)

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

 

Mensen staan op een plein voor een fel verlichte kerstboom.

Lezen:

Johannes 1:18: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.’

Kolossenzen 1:15: ‘Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.’

Hebreeën 1: 1-3a, 4-9: ‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord. … Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie boven Uw metgezellen. ’

Jezus is het beeld van God. Door Hem kunnen wij God leren kennen. Jezus kwam om ons zalig te maken, om ons te redden. Wat een kostbaar wonder is dat. Ook wij mogen Hem aanbidden, net als de engelen.

Zingen:

-Er ruist langs de wolken

https://youtu.be/2WH8W6Hul2M?si=qdXy78–vLL3CsLK (Joke Buis)

https://youtu.be/p3NTKd_1FyA?si=7vPmYLG4-BTBTb2W (Nederland Zingt)

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam.

Geen Naam is er zoeter en beter voor ’t hart.

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet?

Die om ons te redden de hemel verliet?Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof

En engelen zingen voortdurend Zijn lof,

Wij zullen om Jezus, verheerlijkt eens staan

En heffen dan juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer

Want Gij zijt der mensen en engelen Heer

 

Zingen:

-Zo is het beloofd

https://youtu.be/Eh2V23exrbI?si=50gcBxZ69DcJEhpw (Sela, met Kinga Ban)

Jezus als kind aan de wereld beloofd,
Komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
De Verlosser wordt mens zoals wij.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een lied over vrede aan herders gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Jezus de hoop voor een wereld in nood,
Komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?
Jezus, Redder die ons heeft bevrijd.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde gebracht.

Gloria zingt heel het engelenkoor;
Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door

Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft.
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.
Leven oneindig is wat U mij geeft;
U bent meer dan ik ooit had verwacht.

Een meisje met een rode muts, een wit jasje en een rode rok, loopt in de sneeuw met een lamp in haar hand

Danken:

Heer, we danken U voor dit samenzijn. Wat geweldig Heer, dat U naar deze aarde wilde komen. U deed dat uit liefde voor ons. U was zo klein en kwetsbaar en U bent zo kostbaar voor ons geworden. Heer, geef dat we vervuld mogen zijn van dit wonder. We willen U en Uw Vader hiervoor groot maken. U alleen komt alle eer toe! Amen.

 

Zingen:

– Ere zij God         

https://youtu.be/-m2gxOU7vX4?si=RHG2EwNh2lbc9mmJ (Nederland Zingt)

Ere zij God
Ere zij God
In de hoge
In de hoge
In de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
In de mensen
Een welbehagen
In de mensen
Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge
In de hoge
Iin de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen
Amen
Amen
Bron: Musixmatch

 

witte huisjes met daartussen witte dennenbomen op een rode achtergrond met witte sterren in de lucht

WEL THUIS!

 

Tekst en samenstelling: Danielle Feddes

Beeld: unsplash, pexels

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved