fbpx
Home Achtergrond Kerstliturgie 2022 Elisabeth Magazine

Kerstliturgie 2022 Elisabeth Magazine

Kind, Redder en Koning

door Danielle Feddes
Kerstliturgie-Christmas Eve

Deze Kerstliturgie van Elisabeth Magazine kunt u vrij gebruiken voor een viering in de dagen voor Kerst, op Kerstavond of tijdens de Kerstdagen. Het thema van deze liturgie is: Kind, Redder en Koning. We denken eraan dat Jezus als kind naar de aarde is gekomen en temidden van ons gewoond en geleefd heeft. Maar we staan er ook bij stil dat Hij met een heel speciaal doel kwam. Namelijk om onze Redder te worden! En tot slot denken we eraan dat Hij onze Koning is en dat Hij eens regeren zal. Eer zij God daarvoor! Wij wensen u alvast hele gezegende Kerstdagen!

Kind, Redder en Koning

‘Ja, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien.’

Welkom en gebed

Schriftlezing:

Jesaja 11: 1-2: ‘Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De geest van de HEER rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.’

rood en groen mistletoe

Zingen:

Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken
Uit barre wintergrond,
Zoals er was gesproken
Door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
Is weer opnieuw gaan bloeien
In ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
Dat uitverkoren zaad,
Is door een maagd ontvangen
Uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
Toen Gabriël haar groette
In ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt Zijn volk bezoeken
In ’t midden van de dood.

https://youtu.be/lAZqQsOKoVw

Liedboek 2013 473, Liedboek voor de kerken Gezang 132

Schriftlezing:

Johannes 1:14

‘Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.’

Zingen:

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, het is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
Tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
Dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

https://youtu.be/jCv3oz-HbzY Sela, live in Gouda, met Kinga Bán

Hemelhoog 138, Zangbundel Joh. de Heer 551

Schriftlezing:

Lucas 2:7

‘Toen ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.’

Zingen:

In Bethlehems stal lag Christus de Heer

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet.

Bron: Nederland Zingt, https://youtu.be/B547Priq-5k

Uit: Zangbundel Joh. de Heer 613

Kerstverhaal: Het Kribje

door Joyce Bout

Schriftlezing:

Lucas 2:8-12

‘Er waren daar in de buurt herders die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt. Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’

Zingen:

(Melodie: Mozart: Adagio –Vicky Brown: Stay with me till the morning)

Herders in ’t veld van Efrata

Herders in ’t veld van Efrata
hoorden naar het Gloria,
Blij klinkt door de nacht:
“Uw Koning wacht in een stal”.

Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die blijde stem:
“Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om”.

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

Ga mee, op weg naar Bethlehem,
Luister naar die eng’lenstem:
“Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om.

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen! (2x)

https://www.youtube.com/watch?v=8Vq5g5HW3SA

Uit: Gezangboek.nl

herderin met kudde

Gedicht:

Wees stil en kom wat dichterbij

Wees stil en kom wat dichterbij

dit kind van Bethlehem;

het einde, het begin is Hij;

niets kan ik zonder Hem.

 

Hij is mijn water en mijn brood,

het licht rondom mij heen,

mijn leven, midden in de dood –

Hij laat mij niet alleen.

 

Hij is de deur die openstaat

en achter mij zich sluit.

de herder die met raad en daad

mij voorgaat, in en uit.

 

Hij is een weg, recht door de zee,

mijn pad in de woestijn,

zijn ja is ja, zijn nee is nee,

zijn woord zal waarheid zijn.

 

Hij is de wijnstok die mij draagt,

geplant in Bethlehem,

Hij geeft mij meer dan God mij vraagt:

mijn vruchten zijn uit Hem!

 

Wees stil en kom wat dichterbij

en zeg mij zingend na:

begin en einde, dat zijt Gij,

alfa en omega!

 

André Troost

Uit: Zingende gezegend (Boekencentrum – Zoetermeer)

 

Schriftlezing:

Mattheüs 2:11-12

‘Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.’

Zingen:

Meer dan rijkdom, meer dan macht

Meer dan rijkdom, meer dan macht
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
Meer dan wijsheid die deze wereld kent
Is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,
Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer
Was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,
Als een roos geplukt en weggegooid
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. (2x)

Uit: Opwekking 544

Schriftlezing:

Johannes 19:40-42

‘Ook Nikodemus, die indertijd ’s nachts naar Jezus toe was gekomen, was daar en had een mengsel meegebracht van mirre en aloë, ongeveer honderd litra’s. Ze bonden het lichaam van Jezus in linnen doeken, samen met de kruiden, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Op de plaats waar Hij gekruisigd was lag een tuin, en in die tuin lag een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Omdat het de Joodse voorbereidingsdag was en het graf dichtbij lag, legden ze Jezus daarin neer.’

Zingen:

Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam. (2x)

Uit: Opwekking 430

https://youtu.be/8F5S3n8wjxE, met Gospelboulevard

Schriftlezing:

Jesaja 9: 1-2

‘Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land van duisternis gaat een stralend licht op.’

Licht in de nacht

Zingen:

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
‘n Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held’re morgen aan.
Prijs nu zijn naam samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tij.d
Prijs nu zijn naam samen met de engelen
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. (2x)

Uit: Opwekking 527

https://youtu.be/wbVxt8qIJBQ

Schriftlezing:

Spreuken 8:14b, 17-19, 22-23, 30b, 31

‘…Ik ben het inzicht, bij mij ligt de kracht. … Degenen die mij liefhebben heb ik lief en degenen die mij  zoeken zullen mij vinden. Bij mij vind je rijkdom en roem, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn  vrucht is meer waard dan goud, dan zuiver goud, mijn opbrengst meer dan voortreffelijk zilver. … De HEER schiep mij aan het begin van zijn weg, nog voor zijn werken, van oudsher. Uit eeuwigheid ben ik geformeerd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. …  en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, mij verheugend over zijn aardrijk en ik vond  mijn vreugde bij de mensen.’

Zingen:

Stille Nacht, heilige nacht!

Stille Nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal

Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge in stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille Nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Sela, https://youtu.be/d1WYUdyqjyI

Nederland Zingt, https://youtu.be/2jnJN-1QlaQ

Liedboek 2013 483, Liedboek voor de kerken Gezang 143

 

Afsluiten en dankgebed

Zingen:

Eer zij God in onze dagen,

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Joke Buis, https://youtu.be/5_0Ss_tQyDo

Liedboek 2013 487, Liedboek voor de kerken Gezang 134

 

Samenstelling: Daniëlle Feddes-Vis

Beeld: Blue Ox Studio, Cottonbro, Toni Cuenca, pexels.

Noot: Alle Schriftlezingen komen uit de Elisabethbijbel (Willibrordvertaling).

 

Bestel de kersteditie van Elisabeth Magazine en deel Elisabeth uit met kerst. Of neem direct een abonnement en ontvang Elisabeth 23 keer per jaar thuis.  

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved