fbpx
Home Overdenking Jezus’ komst: wanneer zal dat zijn?

Jezus’ komst: wanneer zal dat zijn?

door Maaike Sloetjes

Een lezeres verbaast zich over de uitspraak van Jezus in Marcus 13:30: ‘Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.’ ,,Dacht Jezus dat het eind der tijden en zijn terugkeer binnen pakweg vijftig jaar zouden plaatsvinden? Ook de apostelen dachten dat vaak. Intussen zijn we tweeduizend jaar verder…”

Marcus 13 heeft in de Nieuwe Bijbelvertaling als opschrift ‘De komst van de Mensenzoon’. Zulke opschriften staan niet in het Grieks of in het Hebreeuws, de talen waarin de Bijbel geschreven is. We kunnen ons afvragen of dit opschrift juist is. Waarover gaat Marcus 13? Daarover zijn verschillende meningen. Vaak wordt het hele hoofdstuk betrokken op Jezus’ wederkomst, zijn terugkeer naar de aarde en het einde van de tijden.

Val van Jeruzalem
Andere uitleggers betrekken een groot deel van het hoofdstuk op de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Toen is die prachtige stad totaal verwoest door de Romeinse keizer Titus. Dat gebeurde dus inderdaad, zoals vers 30 zegt, terwijl veel mensen uit Jezus’ tijd nog in leven waren en dit meemaakten.

Het was een vreselijke tijd, waarin de wereld van de Joden werd verwoest. Duizenden werden gekruisigd, de stad en de tempel werden verbrand. Daarop kunnen de verzen 24-25 betrekking hebben, die spreken over de verduistering van zon en maan, en over de sterren die uit de hemel zullen vallen. In het Oude Testament vinden we dit taalgebruik voor de val van Babel en Edom in Jesaja 13:10 en 34:4. Dit is dan beeldspraak voor een enorme politieke omwenteling en crisis, en hoeft niet per se over het einde van de tijden te gaan.

Speculaties
Ook uit het Oude Testament komt de tekst over de Mensenzoon, die zal komen op de wolken, vers 26. Wij denken daarbij vaak aan de wederkomst van Christus. Maar Daniël 7:24, waar deze tekst vandaan komt, gaat over de aankomst van de Messias bij de ‘oude van dagen’, dat is God. In Marcus 13:26 spreekt Jezus dan over zijn terugkeer naar de Vader, nadat Hij alles aan het kruis heeft volbracht – en ook dat zullen de hoorders van zijn tijd meemaken. De verzen 32 en volgende hebben wél betrekking op de terugkomst van Christus naar de aarde. Wanneer dat zal zijn, weet zelfs de Zoon niet (vers 32). De discipelen en ook Paulus dachten dat dit tijdens hun leven zou gebeuren, wat wel logisch was. Er zijn sindsdien al veel data genoemd, maar Handelingen 1:7 zet een rem op onze speculaties…

Dr. Hetty Lalleman heeft meer dan 35 jaar lesgegeven in het Oude Testament; ze woont in Londen en is verbonden aan Spurgeon’s College.

Tekst: © Elisabeth (Hetty Lalleman)
Beeld: Unsplash (Jon Tyson)

Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. Bent u nog geen abonnee? Bekijk dan onze abonnementen en word lid!

 

Copyright © Royal Jongbloed All Rights Reserved